O firmie

Juna P.P.H.U. została założona w 1997 roku. Inspiracją do otwarcia firmy był rozwój elektroniki samochodowej, a doświadczenie zdobyte przez lata pozwoliło na wdrożenie na rynek światowy swoich produktów. Nasza oferta wraz z upływem czasu jest systematycznie rozszerzana. Obecnie oprócz elektroniki samochodowej specjalizujemy się również w cyfrowych systemach wizyjnych. Świadczymy usługi z zakresu projektowania urzą-dzeń mikroprocesorowych, obwodów drukowa-nych, oprogramowania dla mikro-kontrolerów oraz komputerów PC. Oferujemy profesjonalny montaż w technologii SMT oraz THT.

Realizacja zleceń

Każde zlecenie jesteśmy w stanie zakończyć na dowolnym etapie produkcji, np.: sporządzeniu dokumentacji technicznej, prototypu, małej serii próbnej jak również dowolnej ilości docelowej dla konkretnego zlecenia. Etapy opracowywania doku-mentacji i produkcji zamawianego urządzenia: określenie założeń oraz wymagań danego urzą-dzenia, opracowanie projektu, dobór elementów, optymalizacja pod kątem procesu produkcyjnego, opracowanie analizy kosztowej, projekt oraz wyko-nanie obwodu drukowanego, wykonanie proto-typu, wykonanie oprogramowania, finalna produ-kcja urządzenia.

Dlaczego my

Wszechstronność naszej firmy zapewnia Państwu zarówno projektowanie, produkcję oraz montaż zaawansowanych urządzeń elektronicznych na zamówienia indywidualne. Nasz doświadczony zespół projektantów, programistów oraz monta-żystów opracuje dla Państwa projekt urządzenia zgodnie z powierzoną specyfikacją, spełniając przy tym zadaną funkcjonalność. Nasi eksperci konsul-tują na bieżąco z Klientem istotne dla projektu kwestie, czyniąc tworzony system optymalnym z punktu widzenia kosztów produkcji, jego nieza-wodności oraz spełniania założonych w nim kryte-riów.  Zapraszamy do współpracy.